klik på foto her under - for at gå til referat fra Generalforsamling 2016

Send en mail til SMS formand

Tonni Museth: tonni@tmart.dk

 

SMS bankoplysning:

reg.2450

konto: 6881 321 252

(Nordea Bank)

Tonni Museth formand for SMS

Gretha Larsen bestyrelsmedlem

"Fly" Møller t/v dernæst Gretha og Svend Åge Larsen
 

Generalforsamling på Seggelund ved Christiansfeld

Telefonisk kontakt: Tonni Museth formand for SMS

mobil: 60 68 62 29 / mail: tonni@tmart.dk

Generalforsamlingen i SMS1935, den 12. nov. 2018.

afholdt på Hotel Royal i Aabenraa, med 18 deltagere.

Dagsorden:    1. Valg af dirigent og referent

  1. Præsentation af nyt medlem
  2. Årsberetning
  3. Regnskab
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af revisorsuppleant
  8. Kontingent for 2019/2020
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Ad 1: Dirigent: Gretha Larsen   -   Referent Sv. Aa. Larsen

Ad 2: Formanden præsenterede Lisbet Thorø Larsen, som nyt medlem og Inge Jensen som nyt støttemedlem. Formanden meddelte med vemod Peter Christensen og Gitte C.'s udmeldelse af foreningen. Peter Christensen blev hædrende omtalt for sit store engagerede arbejde i  foreningen. Karin Jo Petersen har også udmeldt sig p. gr. af manglende motivation.

Ad 3:

Årsberetning – SMS Generalforsamling 2018 - forkortet!

2018 har været et aktivt år -  Vi indledte med en udstilling i Skærbæk Aktivitets Center fra d. 19. februar til 25. marts – hvor ca 20 SMS’er deltog. Ferniseringen af vores udstilling var velbesøgt – udstillingen var fantastisk flot og fik megen ros!

SMS anden udstilling i 2018 var for første gang på Katedralskolen i Haderslev fra d. 25. marts til d. 2. april.

Det blev en meget spændende og meget flot udstilling. Mange hjalp til med at få opsat de mange skillevægge og efterfølgende ophængt udstillingen på Katedralskolen.

Midtvejsmøde hos ”Panbo Kunstsamling” i d. 27. maj. Vi var 19 SMS’er der blev vist rundt af Panbo. Efterfølgende fik vi en kop kaffe og holdt møde i cafeen.

22. 23. september var arrangeret en tur til Worpsvede ved Bremen. Gretha og Svend Aage foreslog og tilrettelagde en tur til Wopsvede. 13 meldte sig til ture! Havde to rigtig hyggelige dage sammen. Så god og inspirerende kunst - på flere gode og museer og galleri.

Trods der på viste sig en stor interesse for en tur på NordArt på Midtvejsmødet – var der meget få der meldte sig til turen. En ny dato ændrede ikke på deltagerantallet. Vi var fire afsted. En super hyggelig tur. Stor, Flot og imponerende kunst!

Der er lavet et nyt Sundhedscenter i Haderslev. Trods flere henvendelser til relevante personer i kommunen, for at udstille på centret, venter vi fortsat på et endelig svar.

Lørdag d. 1. december inviterer Thorlai til SMS første Netværksmøde. Thorlai har fernisering af sin udstilling på Damms Gaard i Felsted kl 14. Efterfølgende vil der blive budt på kaffe og kage, samt et spændende foredrag af Lars Christiansen om PS Krøyers betydning for modanismen i Danmark.

Foruden SMS medlemmer er gæster meget velkomne! Det er gratis! Dog skal gæster betale 30 kr for kaffe og kage!

Bestyrelsen har afholdt en række hyggelige og konstruktive Bestyrelsesmøder. En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt, loyalt og konstruktivt samarbejde!!

Kommende udstillinger 2019: Katedralskolen! Som er fastlagt. Sygehuset i Aabenraa som ligeledes er aftalt. Forhåbentlig Sundhedscentret i Haderslev og muligvis Det Gamle Rådhus i Worpsvede.

Hjemmeside: Det blev igen pointeret at der fortsat mangler, - at nogle medlemmer fremsender materiale til SMS hjemmeside Som de tidligere år blev der appelleret til, at alle fremsender nyt materiale til deres side - ! Facebook: Har være kørende i mere end tre år. Desværre bruges den kun af ganske få!

En samlet bestyrelse siger tak for et forrygende år! Vi håber at alle vil bedrage til at SMS fortsat vil vise sig levedygtigt! Ligesom bestyrelsen forventer at det kommende år vil bibringe mange gode udstillinger og mange gode timer sammen! Og ønsker en fortsat at vi får en god og hyggelig generalforsamling!

Åbent arrangement på Den Gyldne Løve d. 22. januar 2019 kl 19 – underholdning og kaffe, vin og øl i anledning af SMS formands 70’års fødselsdag! Varnæsvigvej 50, 6200.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 4:

Kasserer Christa Holm forelagde regnskabet for kalenderåret 2017. Regnskabet viste en balance på kr. 44.838 samt et overskud på kr. 20.766. Christa svarede på spørgsmål fra Flemming Jensen vedrørende kørselsudgifter. Tonni Museth uddybede dette, og udtalte ros til kassereren for veludført arbejde med regnskabet. Gretha Larsen supplerede med kommentar om udnyttelse af tilgåede fondsmidler.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 5:

Formanden indledte dette punkt med at rette en stor tak til Gretha Larsen for engagement og medleven og stort arbejde i hendes tid i bestyrelsen. Gretha fik overrakt en afskedsgave.

Annie Glistrup, som var suppleant indtræder i bestyrelsen, herudover blev Flemming Jensen indvalgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af: Tonni Museth, Thorlai Ishøy, Ene Langmack, Christa Holm, Annie Glistrup og Flemming Jensen.

Ad 6:

Til suppleant blev Eddy Evensen valgt. Suppleanter til bestyrelsen er herefter: Maja Ejnars og Eddy Evensen. Valget blev godkendt med akklamation.

Ad 7: Foreningens revisor: Birthe Iversen var ikke på valg.

Ad 8: Revisorsuppleant: Svend Aage Larsen var ikke på valg.

Ad 9: Kontingentet for 2019/ 2020 blev fastsat uændret til kr. 500 for medlemmer og kr. 100 for støttemedlemmer.

Ad 10:

Bestyrelsens oplæg til drøftelse af regler omkring donerede værker til foreningen. Efter en livlig debat af emnet blev konklusionen: Foreningen modtager ikke mere donationer af kunstværker.

Bestyrelsen træffer beslutning vedrørende de 2 værker, som tidligere er doneret.

Formanden orienterede om de nyindførte ”netværksmøder”, som skal afløse midtvejsmødet. Formålet er at skabe dynamik i foreningen, og medlemmerne imellem. Han opfordrede medlemmerne til enkeltvis og i grupper at komme med forslag eller selv at tage initiativ til aktiviteter til gavn for fællesskabet i foreningen.

Der var en god drøftelse af emnet, og emner som: Kunstrunder, dogmatik og visioner blev berørt. Flemming Jensen advarede mod klikedannelse i forbindelse hermed. Gretha Larsen supplerede med at påpege at bestyrelsen altid skal være orienteret om disse tiltag.

Ad 11: Pia Zinn: Undgå besøg på Nord Art på arbejdsdage.

Birthe Iversen: Fælles samling ved afslutning af udstillinger. / Udflugt til galleri ved Brædstrup / Lisbet T. Larsen: Kobling til kunstforening /  Fælles tema for udstillinger / Nicolai, Kolding / Tilbød hjælp til hjemmeside/facebook

Gretha: Reviderede medlemslister udsendes af den ny bestyrelse.

Gretha tog ordet for en afsluttende bemærkning: ”Jeg har valgt at stoppe nu, og ønsker at give plads for nye og yngre kræfter i bestyrelsen. Tak for tiden sammen med jer i bestyrelsen.

Tonni afsluttede generalforsamlingen ved at takke ordstyrer og referent samt alle fremmødte for deltagelse og engagement.

Gro Sveen

Gro - næstformand og ordstyrer

Uiia Larsen

Ulla Larsen sublant til bestyrelsen

SMS generalforsamling 2014

SMS generalforsamling 2014

Telefonisk kontakt: Tonni Museth formand for SMS

mobil: 60 68 62 29 / mail: tonni@tmart.dk