Generalforsamlingen 2016

flere foto - klik på pile -----

Referat af generalforsamling i Sønderjysk Malersammenslutning af 1935

den 14.november 2016 kl. 18.00 på Hotel Royal, Aabenraa

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning ved formanden
  3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren, samt godkendelse af dette
  4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før dato for generalforsamlingen – 6. november 2016
  5. Valg til bestyrelsen, som består af:

Formand Gretha Larsen – på valg, modtager genvalg

Næstformand Ene Langmack – ikke på valg

Kasserer Christa Holm – ikke på valg

Sekretær Ulla Larsen – på valg, modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Pia Zinn - på valg, modtager ikke genvalg.

(NB! Der er således brug for mindst 2 nye medlemmer til bestyrelsen)

  1. Valg af suppleant (P.t. kun 1 suppleant: Henrik Fischer, ikke på valg)
  2. Valg af revisor (P.t. Birthe Iversen, ikke på valg)
  3. Valg af revisorsuppleant (P.t. Else Frøsig, ikke på valg)
  4. Kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  5. Evt.

Midtvejsmøde

Formand Gretha Larsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde, i alt 25 var mødt op. 7 medlemmer er tilgået i årets løb, de blev præsenteret og fik udleveret SMS1935’ s emblem.

SMS1935 var inden generalforsamlingen vært ved en middag.

 

Ad 1):

Bestyrelsen foreslog Pia Zinn som ordstyrer – vedtaget, og Ulla Larsen som referent – vedtaget.

Ad 2):

Formandens beretning:

Mindeord om Harry Madsen.

Dette er min første beretning som formand for SMS1935, og 2016 har således for mig været

fuldt af nye opgaver og udfordringer.

Der har været afviklet i alt 8 bestyrelsesmøder i løbet af året, så vi har ikke ligget på den

lade side.

Der er blevet afholdt følgende arrangementer i årets løb:

I november 2015 havde vi, i forbindelse med vores udstilling i Vojens Sundhedscenter,

foredrag, hvor Signe Jacobsen fortalte om: Van Gogh. Der var mødt ca. 25 deltagere, heraf

7 fra SMS.

I februar blev der afholdt et medlemsmøde med opfølgning og respons på tidligere møde

med Marianne Grønbæk i september 2015. Der er udsendt referat fra mødet. Der var 3

grupper: Image, visioner og debat. Ophængning og sortering (hjælpegruppe), og Små udstillinger/

arrangementer.

I februar afvikledes med 16 deltagere et besøg på Klægager, hvor Ruth og Christian

Lorenzen orienterede om gårdens udvikling til det, den er i dag. Lokalerne blev forevist, og

mulighed for udstilling drøftet. Fra 1. marts til årets udgang har der været mulighed for små

udstillinger á 2 måneders varighed. Der er ikke mulighed for udstillinger her fremover.

En læge fra Tønder Lægehus Nord som så udstillingen på Klægager har åbnet mulighed for

udstillinger i lægehuset. Gretha, Christa og Ulla har hver for sig udstillet der siden 1. juli.

I maj blev et veltilrettelagt midtvejsmøde afholdt i Augustenborg, hvor vi først besøgte

Kunstpunkt, hvor vi fik kaffe og blev vist rundt, og blev orienteret af Anne Grethe om deres

aktiviteter m.v., og beså den udstilling der var der pt. Senere besøgte vi Kunstværket, hvor

Else viste rundt, og hvor vi også spiste frokost. Der blev vist en film om husets aktiviteter

og vi sluttede af med kaffe. Dagen sluttede med en rundgang i Det røde Palæ og Skulpturparken.

22 deltagere.

Vi havde vor sommerudstilling på Banegården i Aabenraa 18.06. – 07.08. Der var 42 udstillere,

heraf 5 på gulv. Temaet: 30x30 resulterede i en meget flot kollage, som var et godt

blikfang for udstillingen, ligesom dette tema gik igen i mange af udstillernes værker. Der

var også en mindeudstilling for Tom Petersen, som var afgået ved døden. Udstillingen fik

fin omtale og var godt besøgt. Efter nedtagningen sluttede SMS-udstillerne af med en hyggelig

middag på Hotel Royal.

Tonni og Thorlei havde den 17. august arrangeret en udflugt til den internationale udstilling: Nord Art i Rendsborg. 9 personer deltog. Det var en dejlig sommerdag, og vi så megen fin og inspirerende kunst ude og inde.

Der blev indbudt til udstilling 3. - 18.09. (weekend‘er) i Galleri 46 i Holsted. Anne-Brit var

tovholder, og 6 medlemmer deltog i udstillingen. Denne udstilling kan gentages, og der er

reserveret plads de første 3 weekend'er i september 2017. Der er plads til 7 deltagere. 5 med

væghængte værker og 2 på gulv. Anne-Brit vil gerne have tilmeldinger allerede nu. Der afholdes

også censurerede udstillinger på stedet, som man kan melde sig til.

Udstillingen i Sundhedscenter Vojens begyndte den 8. oktober. Der er 13 udstillere med i alt

98 værker + en mindeudstilling af afdøde Harry Madsens værker. Udstillingens tema er:

Sundhed og kunst går hånd i hånd. Elva er tovholder, og der vil også fremover være mulighed

for at udstille her det sidste kvartal i året.

Tonni havde den 4. nov. inviteret til ”Den Gyldne Løve” i Varnæs, hvor han havde en fortælleaften

om sine rejser, og de kunstværker, som disse har affødt. Det var en spændende aften med ”udflugter” til hele jordkloden. I alt deltog 38 personer, heraf 7 fra SMS.

I lighed med sidste år blev der den 7. nov. afholdt et kunstforedrag i Sundhedscenter Vojens.

SMS1935 har arrangeret dette i samarbejde med Haderslev bibliotekerne og folkeuniversitet.

Der var ca. 70 deltagere som hørte på Signe Jacobsens interessante foredrag om kunstneren

Frida Kahlo fra Mexico. Også her var Elva tovholder.

Kunstpunkt har fremsendt invitation til at deltage i deres censurerede udstilling 10.12.16 –

15.01.17. Invitationen er videresendt til alle medlemmer.

Fremadrettet har den nuværende bestyrelse arbejdet med følgende mulige arrangementer/

tiltag i 2017:

Galleri 46 i sept.

Sundhedscenter Vojens i 4. kvartal

Udstilling på Aabenraa Sygehus juli/august (aftale er indgået). Besked herom følger senere

Udstilling på VUC i Haderslev april/maj (2 weekend'er) (censureret ?)

Udflugt til kunstnerkolonien Worpswede i Tyskland?

Hjemmesiden

Opfølgningsmøde i grupperne i januar/februar?

Formandens beretning blev godkendt.

Tonni Museth (foreslog) fremførte, at alle medlemmer (burde) deltage i heldagsmøder 2, 4 eller 6 gange årligt som erstatning for egentlige bestyrelsesmøder. Den valgte bestyrelse skal så være en slags tovholder for arrangementerne.

(Ordstyreren takkede for forslaget og konkluderede, at dette vil medføre en ændring af vedtægterne, som skal op på en, evt. ekstraordinær, generalforsamling.) Udgår

Ad 3):

Kassereren, Christa Holm, gennemgik regnskabet for 2015, som endte med et underskud på kr. 13.273,75 kr. Underskuddet skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med afholdelse af jubilæum i maj 2015.

Man har bevidst valgt at tære på foreningens formue til dette formål, jubilæet skulle fejres!

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4):

Formanden har ikke skriftligt modtaget forslag, men flere medlemmer havde kommentarer til spørgsmålet, om SMS skal arrangere censurerede udstillinger fremover.

Kommentarer fra forsamlingen:

Censureret udstilling skal have en vis kvalitet, men er så også god PR for foreningen.

”I gamle dage” kunne man automatisk få et værk med på censureret, hvis man var medlem, hvilket ikke gjaldt for ikke-medlemmer, konklusion - uheldig forskelsbehandling.

En censureret udstilling giver en vis spænding, hvorvidt man er ”god nok”, men kan også være en subjektiv opfattelse hos censor, hvad han/hun godt forstår ved god kunst.

En åben, censureret udstilling er spændende, giver penge i kassen, hvis budgettet holder, og der er tilmeldte nok. Der skal være mulighed for, at man kan få en forklaring fra censor, hvorfor ens billede blev valgt fra.

Man skal passe på, at man ikke fokuserer for meget på, om billederne kun er gode nok, hvis de bliver godkendt til en censureret udstilling. Glæden ved at male/udtrykke sig kreativt skulle gerne have første prioritet. Udstillinger kunne være skiftende temaer.

1 udstilling kun for medlemmer samt 1 censureret udstilling, som bestyrelsen arrangerer hvert andet år på skift.  Medlemmer påtager sig arbejdet med øvrige, mindre udstillinger.

8 i forsamlingen kunne være interesseret i en censureret udstilling.

Foreningen mangler et fast udstillingssted, man opfordres til at holde øjnene åbne for dette.

Ad 5):

Gretha Larsen - på valg - modtog genvalg og blev valgt.

Ene Langmack - ikke på valg.

Christa Holm - ikke på valg.

Ulla Larsen - på valg - modtog ikke genvalg.

Pia Zinn - på valg -  modtog ikke genvalg.

Tonni Museth og Thorlei B. Ishøy valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad 6):

Nuværende suppleant, Henrik Fischer, ikke på valg.

Maja Einars valgt som 2. suppleant.

Ad 7):

Nuværende revisor, Birthe Iversen, ikke på valg.

Ad 8):

Nuværende revisorsuppleant, Else Frøsig, ikke på valg.

Ad 9):

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 500,- kr. for medlemmer/100,- kr. for støttemedlemmer, vedtaget.

Generalforsamlingen bevilgede 1. års kontingent til Hasko, som er flygtning fra Syrien og kun har integrationsydelsen som indtægt.

Ad 10):

Flymøller inviterede til at afholde midtvejsmøde hos ham i maj 2017. Flymøller aftaler nærmere med bestyrelsen efterfølgende.

Maja Einars orienterede om udstillingsstedet i Rens på Lokalhistorisk Café. Det er gratis at udstille, hvis man er medlem af Lokalhistorisk Forening i Rens, kr. 50,- årligt.

Helen Dalvig opfordrede til, at SMS opretter lukket Facebook gruppe dog er alle ikke med i Facebook.

Christa takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i bestyrelsen, og overrakte dem hver en lille opmærksomhed.

Ligeledes takkede Gretha Ulla og Pia for samarbejdet i bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede med, at ordstyreren takkede for god ro og orden og ønskede alle en god hjemtur.

Haderslev, den 15. november 2016

For referatet

Ulla Larsen