SMS1935

 

 vedtægter  for
Sønderjysk MalerSammenslutning af 1935

 

 

Vedtægterne er vedtaget på Harmonien i Haderslev

søndag den 17/3 1935

og er ændret på generalforsamlingerne i 1948 og 1996 samt i 2014

 

 

Bestyrelsen i 2020 er

 

Tonni Museth /

formand

 

Thorlai Ishøy /

næstformand

 

Christa Holm /

kasserer

  

ædy/

sekreter 

 

Flemming Jensen

 

Suppleanter 

 

 

vedtægter

Vedtægter for Sønderjydsk MalerSammenslutning af 1935

§ 1:

Sammenslutningens navn er: Sønderjydsk Malersammenslutning af 1935. Kaldet: SMS af 1935

SMS formål er at arrangere udstillinger, såvel åbne - med indbudte udstillere, ligesom lukkede - for SMS medlemmer, samarbejde med andre kunstforeninger, og  afholde møder, arrangere udflugter og skabe interesse for - og eventuelt afvikle workshops og kurser for medlemmer.

§ 2:

SMS hjemsted er de Sønderjyske landsdele

§ 3:

I SMS kan optages enhver udøvende kunstner indenfor alle kunstarter, der vil deltage i arbejdet for fremme af SMS formål, samt har bopæl i - eller har tilknytning til de Sønderjyske landsdele.

Bestyrelsen fastsætter foreningens medlemstal.

Nye medlemmer kan optages i SMS efter indstilling af to medlemmer af SMS. Et eventuelt nyt medlem skal udarbejde en skriftlig ansøgning, som skal indeholde relevante oplysninger om kunstart, evt. uddannelse, udstillinger, etc.

Optagelse i foreningen skal godkendes af SMS bestyrelse.

Eksklusion af et medlem kan ske ved gentagne manglende kontingentbetaling eller illoyal virksomhed overfor foreningen. Afgøres på et bestyrelsesmøde.

§ 4:

SMS kontingentet fastsættes og godkendes hvert år på generalforsamlingen for det efterfølgende år.  

Det årlige kontingent skal være indsat på SMS bankkonto inden generalforsamlingen.

§ 5:

SMS Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer og 1 eller 2 suppleant(-er), som alle vælges ved simpelt flertal på generalforsamlingen for 2 år.

Der vælges henholdsvis 2 (3) eller 3 (4) bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant hvert år.

En revisor vælges på Generalforsamlingen for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formanden og kassereren bemyndiges til at varetage SMS økonomi. Der kan henlægges midler til uforudsete og ekstraordinære udgifter, samt til kommende udstillinger.

Dersom formanden eller kassereren er indisponible kan et af bestyrelsens øvrige medlemmer indtræde som suppleant for disse.

§ 6:

Generalforsamlingen er SMS højeste myndighed. Der skal afholdes mindst en årlig generalforsamling i oktober eller november måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt (mail) med mindst 2 ugers varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er indkaldt med lovligt varsel, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Forslag til dagsordenen skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ændringer af vedtægter kan ske på generalforsamlingen.  Ændringer skal være fremsendt skriftligt (mail) til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen, og skal videresendes skriftligt (mail) til alle medlemmer inden generalforsamlingen. Vedtagelse af ændringer sker ved almindeligt flertal på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt (mail) med 2 ugers varsel.

§ 7 :

SMS opløsning kan/skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 

Ved afstemningen skal der være mindst 2/3 majoritet for vedtagelse af en opløsning.

Generalforsamlingen tager da beslutning om anvendelse af SMS eventuelle midler.

 

Vedtaget på SMS Generalforsamling 2014

Underskrevet af bestyrelsen

 

Historisk:

Oprindelig er Vedtægterne vedtaget på Harmonien i Haderslev, søndag, den 17.03.1935 af:

Joh. Madsen, Christiansfeld (formand)

Th. Toft Andersen (næstformand)

B. Boisen, Haderslev

A.P. Guldbrandt, Haderslev

R. Deertz, Haderslev

E. Becker, Hovslund

P. Banke Jørgensen, Haderslev (sekretær og kasserer)

 

Vedtægterne er ændret på generalforsamlinger i 1948, 1996 og 2014.