SMS generalforsamling 2023. Den 30. november kl 18 

SMS generalforsamling 2022

Det blev en meget livlig og positiv generalforsamling 2022 trods der på det sidste var en  del af SMS medlemmer der havde meldt sig ud af sammenslutningen.

Vi tilbageværende medlemmer var alle besluttet på at SMS ikke skulle nedlægges. Med ændringer at SMS formålsparagraf ønsker vi at udvide SMS ved at inddrage Sydslesvig. Desuden ønsker vi og med en flad struktur, at inddrage alle medlemmer i nye ideer og beslutninger, ligesom SMS fremover vil støtte kulturelle tiltage økonomisk.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens delberetning ved tidl. formand Tonni Museth

3. Regnskab ved kassereren

4. Valg til bestyrelsen

På valg er ædy modtager genvalg / og Christa (modtager ikke genvalg)

Heidi og Flemming er ikke på valg

5. Valg af suppleanter

6.  Valg af revisor.

7. Valg af revisorsuppleant

8. Fastsættelse af kontingent for 2023

9. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer fra ædy, Flemming og Tonni. Kopi af forslag er fremsent inden generalforsamlingen.

10. Eventuelt:

Nye tanker om SMS1935.

Referat:

Til stede var alle SMS medlemmer: Flemming Jensen, ædy Charles, Henrik Fischer, Gudrun Adrion, Finn Dall, Birthe Iversen, Ulla Larsen, Heidi Minetti Hansen og Tonni Museth samt støttemedlem Ole Larsen

ad 1. ædy blev valgt til dirigent og og Flemming til referent

ad 2. Bestyrelsens tidl. formand Tonni Museth gav en kort historisk beretning om SMS meritter gennem de sidste 10 år, med vægt på 2022.

ad 3. SMS regnskab blev fremlagt revideret og gennemgået, og godkendt.

ad 4. Valg til bestyrelsen Flemming Jensen blev valgt til ny kasserer og Tonni Museth blev valgt til formand. Ædy næstformand og Heidi Minetti Hansen som sektrær.

ad 5.  Henrik Fischer, Gudrun Adrion  blev valgt til Suppleant 

ad 6. Ole Larsen valgt til revisor

ad 7. Henrik Fischer modtog valg som revisorsuppleant

ad 8. Kontingent for 2023 blev fastsat til 250.- kr for medlemmer og 50.- for støttemedlemmer

ad 9. Paragraf 1. SMS formål er at arrangere udstillinger og udflugter. SMS kan yde økonomisk støtte til udstillinger og udflugter for SMS medlemmer efter forudgående skriftlig ansøgning der fremsendes til bestyrelsen for SMS.

En eventuelt støtte afgøres ved simpelt flertal på et medlemsmødemøde som indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Paragraf 2. SMS har hjemsted i Sydjylland

Paragraf 3. SMS kan optages enhver udøvende kunstner inden for alle kunstarter, som er tilknyttet Sydjylland og Sydslesvig.

Nye medlemmer kan foreslås af SMS medlemmer. Optagelse i SMS afgøres af SMS bestyrelse.

Eksklusion af et medlem kan ske ved årets udgang pga manglende kontingentbetaling og efter gentagende rykkere.

Eksklusion kan ske pga illoyal virksomhed over for foreningen. Dette afgøres på et medlemsmøde indkaldt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Paragraf 5. SMS består af mindst 3 medlemmer: Formand, Kasserer og sektrær, der vælges for to år.  Bestyrelsen kan til enhver tid suppleres med valgte sumpplanter eller aktive medlemmer. Hvis bestyrelsen ikke kan mønstre mindst tre medlemmer skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

ad 10. Under Eventuelt blev der luftet mange gode nye tanker og forslag til mulige nye tiltag i SMS regi.

Tak for et godt møde

En forhåbningsfuld 2019 generalforsamling -

med bud på kommende udstillinger i 2020! Et år SMS bebuder at vil fejre flere 100'års jubilærer - i hele landsdelen, fra Skærbæk i vest-, Haderslev i nord- og Aabenraa i Sydjylland