Referat af generalforsamling den 23 oktober 2014 kl. 18 på Seggelund Cafeteria.

16 medlemmer ud af 25 deltog + 4 støttemedlemmer.

Velkomst ved formand Tonni Museth. Særlig velkomsthilsen til nyt medlem Elva Hansen Vojens, med ønsket om et godt gensidigt samarbejde.

1. Valg af dirigent,(bestyrelsen foreslår næstformand Gro Sveen).

    Gro valgt.

2. Valg af referent, (bestyrelsen foreslår sekretær Ene Langmack).

    Ene valgt.

3. Formandens beretning.

    Se vedhæftet.

4. Regnskab ved Christa Holm.

  Christa læste regnskab op. Regnskab revideret af Hans Møller Hansen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag. Der blev takket for det gode arbejde.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

  a.  Tonni Museth - modtager genvalg. Genvalgt.

   b. Gretha Larsen - modtager genvalg. Genvalgt.

    c. Pia Zinn – modtager genvalg. Genvalgt.

    d. Valg af suppleant. Else Frøsig ønsker at nedlægge sit mandat, bestyrelsen foreslår: Ulla Larsen.

 Ulla valgt. Tonni takkede Else for hendes engagement og arbejde i bestyrelsen, og takkede Ulla for valget.

    e. Foreslået at vælge en suppleant mere. Ingen medlemmer meldte sig.

6. Fastsættelse af kontingent.

    Forslag fra Ulla Larsen om kontingentforhøjelse for støttemedlemmer til 200 Kr.

    Forslag fra Ene Langmack om kontingentforhøjelse for medlemmer til 500 Kr. begrundet i, at div.      

arrangementer  for medlemmer overstiger kontingentindbetalingen. Derefter forslag fra Hans Møller Hansen om evt. egenbetaling ved div. arrangementer.

    Vedtaget at Kontingent fastsættes til 400 Kr., en forhøjelse på 50 Kr.

    Vedtaget at kontingent for støttemedlemmer forbliver det samme. 100 Kr

7. Vedtagelse af ændringer af SMS vedtægter:

     Vedtægtsændringerne er vedtaget med 14 for, 2 blanke, ingen imod.

8. Mulige udstillinger. Falcks hus i Åbenrå sommer 2015: v/Birthe Iversen. Birthe orienterede om udstillingsmulighed/praktiske oplysninger/pris for udstilling. Birthe vil gerne være tovholder i perioden juli/august 2015, og tage imod tilmeldinger. En liste blev sendt rundt og man kunne tilmelde sig udstillingerne, sidste tilmeldingsfrist dog senest efter et par dage.

9.Påskeudstilling i Sverige/ se www.iase.se . Tonni fortalte om udstillingen i Nossen, og omkring samarbejdet med den Svenske forening. De medlemmer som ikke var med på udstillingen i tyskland, har mulighed for, at deltage på udstillingen i Sverige med de samme betingelser som i Tyskland. Ulla Larsen og Karin Pedersen vil undersøge nærmere omkring evt. deltagelse i udstillingen.

10. midtvejsmøde 2015: forslag/ønsker. Arbejdsgruppe nedsættes. v/Gretha Larsen. Gretha orienterede om sidste midtvejsmøde, og om at få nedsat et udvalg der vil arbejde med forslag og indhold til næste midtvejsmøde. Christa Holm kom med et forslag med en tur til Mandø. Alle synes at Mandø var en rigtig god ide, med mange gode naturoplevelser og man kunne evt. tage materiale med til at arbejde med skitser. Tonni foreslog derefter at medlemmerne også kunne arrangere en tur, evt. til Slivsø for også der at være sammen, samt at lave skitsearbejde og andet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Gretha Larsen, Christa Holm, Ulla Larsen, Karin Pedersen. Gruppen bestemmer tidspunktet for mødet.

11. SMS fylder 80 år 2015. Hvordan skal vi fejre det?. Nedsættelse af udvalg. Tonni orienterede om arbejdet om at finde udstillingsmuligheder, herunder at han har haft kontakt til Orla Madsen (Museum Sdr.jylland) , og forespurgt mulighed for om lån af, værker af Franciska Clausen og andre til at indgå i udstillingen til markeringen af foreningens 80 års fødselsdag, samt udstillingsmulighed. Orla Madsen er velvilligt stemt overfor udlån. Tonni og Ene har arbejdet videre med ideer til indhold for dagen, evt. lave en international udstilling med udenlandske gæsteudstillere samt underholdning. Dette arrangement må påregnes at blive dyrere en vanligt, idet man skal påtænke bl.a. de inviteredes transportudgifter.

Forslag fra Solveig Larsen omkring Sdr. jyske forfattere evt. musikere. Forslag fra Hans Møller Hansen omkring at sponsorere egne værker til udlodning. Forslag fra Else Frøsig om at arbejde med et tema, parafrase over Franciska Clausen. Tonni Museth: evt. kunstnere fra acylcentrene. Elva Hansen: søge kulturelt samråd ,som giver midler til kulturelle aktiviteter. Birthe Iversen: kunne evt. søge Mærsk igen pga. speciel udstilling.

Ulla Larsen meldte sig til udvalget. Udvalget består af Tonni, Ene og Ulla. Elva Hansen vil gerne være behjælpelig i gruppen i det nye år.

Derudover har Tonni, Peter og Ene besøgt udstillingsmulighed på Nicolai (Kolding).  Nicolai er et fantastisk flot sted. Hvis man skulle ønske at udstille der, kræves der et spændende projekt, en gennemtænkt ide. Ansøgningen skal ske gennem Koldings kunstforening. Forslag fra Anne-Britt Skjønaa: en 20 x 20 udstilling var måske en ide.

12. Evt. Jørgen Ibenfeldt orienterede og uddelte materiale om evt. indkøb/inspirationstur i Flensborg. Stedet afholder forskellige arrangementer med forsk. arbejdende kunstnere i bestemte weekender.

Tonni påmindede om, og påpegede, at det er vigtigt at vores hjemmeside bliver præsenteret på en ordentlig måde. Det er vigtigt at det er relevante oplysninger,et kort cv.samt billedmaterialet er i orden på siden. De medlemmer hvor der er manglende oplysninger kan kontakte Tonni. Gretha vil sørge for en ny opdatering af medlemslisten hvert år til generalforsamlingen. Christa Holm: husk at betale kontingent straks. Svend Åge Larsen takkede Tonni for hans store arbejde for foreningen, alle bifaldt dette og klappede.

Mødet sluttede kl. 21 med tak for dejlig mad og en god stemning ved mødet.

Formanden beretning på SMS generalforsamling 2014

 

Tonni indledte med at konstatere at endnu  et år er gået siden sidste generalforsamling, og give udtryk for, at det  altid er prisværdigt at så mange af SMS medlemmer giver sig tid til at komme på denne dag.

Tonni Fortsatte:

 • generalforsamlingen er ifølge SMS vedtægterne den højeste myndighed. Derfor er det en tilbagevendende begivenhed som gud’ske’lov mange støtter op om.
 • SMS har i 2013/2014 afholdt mange udstillinger – Da jeg for to år siden sagde ja, til at blive formand, sagde jeg, at det kunne være et mål, at vi SMS’er formåede at lave 100 udstillinger. Vi er langt fra målet, men det er prisværdigt, at vi har formået at lave dem vi har. Godt nok flest små udstillinger, men også og en enkelt stor og fælles.
 • De små på Musik- og Kulturhuset i Vojens, og i Rens ude vest – var der mange SMS-medlemmer som støttede op om!
 • SMS udstillede i sommer på Banegården i Åbenrå: ”Sommer Form og Farve”. På mange måder en succes. Ca 40 udstillere. Ferniseringen var velbesøgt. Åbningen blev foretaget af Greveparret. Udstillingen blev besøgt af mere end 600 gæster. Vi havde fundet plads til mere end 150 værker. Udstillingen blev rost af rigtig mange, men også krediteret af en enkelt nåede bestyrelsen.
 • Som planlagt, udstillede SMS i 2014 i udlandet. På et kloster i Nossen i Sydtyskland. Det var en lang tur derned - 600 km hver vej. Vi var 4 medlemmer afsted i to biler. Det blev en meget velbesøgt udstilling. Men desværre levede vores svenske kollegaer ikke helt op til vores forventninger. Trods alt - en stor oplevelse.
 • Vores mulighed for at udstille i Christiansfeld er indtil videre i fare. Derfor opfordres igen alle, til fortsat at holde udkig efter muligheder for at afholde udstillinger!!! Og gi’ bestyrelsen et prej!
 • I bestyrelsen er et godt udstillingssted, et tilbagevendende tema. I min tid i bestyrelsen har det været en ting, som jeg har anset som en stor og vigtig ting. Vi har haft flere gode løsninger, men ud over Banegården hvert andet år, har der endnu - desværre ikke vist sig nogen gode og blivende udstillingssteder.
 •  
 • Ecco midtvejsmødet i maj måned var et meget veltilrettelagt møde, med et stort fremmøde. Og vi satser på at fortsætte ideen om at arrangere midtvejsmøde i det kommende år.
 •  
 • 2013/14 ER et år som har rummet mange bestyrelsesmøder. Hvor stemningen har været god, der er blevet flyttet en del milepæle – drukket en masse kaffe – grinet og talt. En god og vigtig ting er, at stemningen og tonen på bestyrelsesmøderne har været rigtig god.
 • Vi har arbejdet med Vedtægterne – og skal specielt takke Anne Brit og Jan for en stor hjælp!
 •  
 • SMS er indbudt af IASE til at deltage på en Påskeudstilling i Sverige i 2015. Som udgangspunkt er det i første omgang alle dem som ikke var med på udstillingen i Tyskland der har fortrin til Påskeudstillingen. Men man skal hver i sær selv melde sig ind i den Svenske sammenslutning. Der koster 200.- kr – og derefter vil IKKE ydelige blive opkrævet  noget beløb for at deltage på Påskeudstillingen. Men, for at deltage på udstillingen i Sverige, koster det transport – som SMS vil påtage sig at betale, dersom nok melder sig til at deltage.

Jubilæum 80 år i 2015.

 • I 2015 fylder SMS 80 år! Det er så absolut en flot og rund fødselsdag! Vi bør søge penge til at lave en stor og spektakulær udstilling! Og der opfordres til at nogle melder sig til en ”FødselsdagsGruppe”!

Det er ærgerligt, at ikke flere end bestyrelsen og Birthe deltog på kurset i Svejrup sidst i september. Det var en super hyggelig eftermiddag. Vejret var godt. Vi havde arrangeret kurset som et fælles arrangement. Tanken var at SMS hjemmeside ville blive optimeret! Der er ofret penge og megen tid for at vi kan præsentere SMS og hver i sær på den bedste måde! Endnu mangler der flere medlemmer at aflevere foto og et cv til siden. (er markeret under det enkelte medlem på hjemmesiden!)

Desværre skal vi tageafsked med en suppleant til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil takke Else for seriøs deltagelse og et godt og loyalt samarbejde i bestyrelsen!

Heldigvis skal vi sige velkommen til mindst et nyt medlem i bestyrelsen – men det vil vi nå frem til i gennem dagsordenen!

Endnu engang TAK for et godt samarbejde i SMS bestyrelse, endnu engang dejligt med det store fremmøde, velkommen til Generalforsamlingen – Jeg ønsker alle en god, hyggelig og konstruktiv Generalforsamling.

 •